Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

Datę i godzinę pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

  • akt zgonu z USC,
  • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami w domu rodzinnym),
  • pisemną zgodę na pochówek zmarłego wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem naszej parafii).

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

W związku z dużymi zaniedbaniami na obszarze cmentarza i problemami z realizacją pochówków z dniem 1 września 2001 r został zatrudniony na etacie naszej parafii pracownik zwyczajowo nazywany grabarzem Pan Kazimierz Marszałek.
Zakres czynności tego pracownika oprócz prac na terenie cmentarza obejmuje również prace porządkowe w obrębie kościoła i pozostałych budynków parafialnych.
Wynagrodzenie dla tego pracownika zostało ustalone na poziomie najniższego ustawowego wynagrodzenia.
Parafia co miesiąc odprowadza składki do ZUS i płaci podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaca wynagrodzenie dla grabarza.
Wierni przy okazji pogrzebu wpłacają na fundusz utrzymania cmentarza 500 zł opłaty.( Prosimy o wpłaty na konto parafii z dopiskiem za przygotowanie grobu do pochówku śp…… N. N)  Opłata ta obejmuje również wykonanie sklepienia nad trumną w grobie murowanym / piwniczka /, natomiast nie obejmuje ściągania i zakładania płyt nagrobnych oraz prowadzenia robót budowlanych przy nagrobkach.
Fundusz płac nie stanowi jednak jedynych kosztów utrzymania cmentarza, gdyż muszą być ponoszone opłaty za energię elektryczną, wodę, piasek , cement, paliwo do kosiarki, narzędzia do pracy i ich serwis, odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej itp.
Bilans przychodów i rozchodów nie zostanie w tej sytuacji zrównoważony.

Jednoczesnie został zatwierdzony Regulamin Cmentarza dotyczacy wykonawców nagrobków, katakumb i pomników, który jest wywieszony przed cmentarzem. Wykonywanie jakichkolwiek prac bez zezwolenia Administracji Cmentarza jest nielegalne.

Zaznacza się jednocześnie, że Parafia Rzymskokatolicka Krościenko Wyżne nie jest uczestnikiem działalność gospodarczej / usługi pogrzebowe / prowadzonej przez Pana Kazimierza Marszałka jednocześnie grabarza.

 

Informacja dla wykonujących prace na Cmentarzu Parafialnym

w Krościenku Wyżnym

 

 

Od 12 III 2017 r wstęp dla wykonawców katakumb, nagrobków oraz innych prac na cmentarzu, odbywał się będzie po wcześniejszym opłaceniu przez nich opłaty cmentarnej w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania i okazaniu dokonanej opłaty administrującemu cmentarzem w imieniu parafii grabarzowi.

Jednocześnie informuje, że nie można dobrowolnie wyznaczać sobie miejsca pochówku zmarłego a nowe miejsca pochówku są wyznaczane po kolei, po lewej stronie cmentarza idąc głównym wejściem do kaplicy. Nie dotyczy to wcześniej wykonanych i wykupionych miejsc pogrzebowych.

 

 

Administrator Cmentarza