Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

Datę i godzinę pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

  • akt zgonu z USC,
  • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami w domu rodzinnym),
  • pisemną zgodę na pochówek zmarłego wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem naszej parafii).

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

W związku z dużymi zaniedbaniami na obszarze cmentarza i problemami z realizacją pochówków z dniem 1 września 2001 r został zatrudniony na etacie naszej parafii pracownik zwyczajowo nazywany grabarzem Pan Kazimierz Marszałek.
Zakres czynności tego pracownika oprócz prac na terenie cmentarza obejmuje również prace porządkowe w obrębie kościoła i pozostałych budynków parafialnych.
Wynagrodzenie dla tego pracownika zostało ustalone na poziomie najniższego ustawowego wynagrodzenia.
Parafia co miesiąc odprowadza składki do ZUS i płaci podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaca wynagrodzenie dla grabarza.
Wierni przy okazji pogrzebu wpłacaja na fundusz utrzymania cmentarza 500 zł opłaty. Opłata ta obejmuje również wykonanie sklepienia nad trumną w grobie murowanym
/ piwniczka /, natomiast nie obejmuje ściągania i zakładania płyt nagrobnych oraz prowadzenia robót budowlanych przy nagrobkach.
Fundusz płac nie stanowi jednak jedynych kosztów utrzymania cmentarza, gdyż muszą być ponoszone opłaty za energię elektryczną, wodę, piasek , cement, paliwo do kosiarki, narzędzia do pracy i ich serwis, odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej itp.
Bilans przychodów i rozchodów nie zostanie w tej sytuacji zrównoważony.

Jednoczesnie został zatwierdzony Regulamin Cmentarza dotyczacy wykonawców nagrobków, katakumb i pomników, który jest wywieszony przed cmentarzem. Wykonywanie jakichkolwiek prac bez zezwolenia Administracji Cmentarza jest nielegalne.

Zaznacza się jednocześnie, że Parafia Rzymskokatolicka Krościenko Wyżne nie jest uczestnikiem działalność gospodarczej / usługi pogrzebowe / prowadzonej przez Pana Kazimierza Marszałka jednocześnie grabarza.

 

Informacja dla wykonujących prace na Cmentarzu Parafialnym

w Krościenku Wyżnym

 

 

Od 12 III 2017 r wstęp dla wykonawców katakumb, nagrobków oraz innych prac na cmentarzu, odbywał się będzie po wcześniejszym opłaceniu przez nich opłaty cmentarnej w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania i okazaniu dokonanej opłaty administrującemu cmentarzem w imieniu parafii grabarzowi.

Jednocześnie informuje, że nie można dobrowolnie wyznaczać sobie miejsca pochówku zmarłego a nowe miejsca pochówku są wyznaczane po kolei, po lewej stronie cmentarza idąc głównym wejściem do kaplicy. Nie dotyczy to wcześniej wykonanych i wykupionych miejsc pogrzebowych.

 

 

Administrator Cmentarza