Sakrament chrztu w naszej parafii udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz.11.00

Uwagi praktyczne odnośnie Sakramentu

Chrzest należy zgłosić przynajmniej na tydzień przed jego planowanym udzieleniem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej (w naszej parafii konferencje dla rodziców i chrzestnych odbywają się w soboty poprzedzające II i IV niedzielę miesiąca po Mszy Św. wieczornej) oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Rodzice chrzestni spoza parafii Krościenko powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii, że mogą być dopuszczeni do godności matki i ojca chrzestnego.

Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:

 • niepraktykujące, pozostające w cywilnych związkach małżeńskich,
 • niepraktykujące,
 • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, którzy w niej nie uczestniczą.

Prosimy o przybycie na Mszę Świętą chrzcielną przynajmniej 5 min. przed jej rozpoczęciem oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony (dotyczy to zwłaszcza tych małżonków, którzy nie mając przeszkód kanonicznych, zawarli tylko kontrakt cywilny).
Chrzest dzieci – wskazania dla rodziców

W związku z chrztem dzieci, Kościół podaje rodzicom następujące wskazania i przepisy:

 1. Zalecanym terminem chrztu dziecka jest okres jednego miesiąca po narodzeniu.
  W obrzędzie chrztu w kościele powinni wziąć udział, jeśli to możliwe, matka i ojciec dziecka, ponieważ mają do spełnienia ważne zadania i czynności liturgiczne: publicznie proszą o chrzest dziecka, kreślą na jego czole znak krzyża, wyrzekają się szatana i składają wyznanie swojej wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo
 2. Matka niesie swoje dziecko do chrzcielnicy.
 3. Dla każdego dziecka rodzice wybierają chrzestnych: matkę i ojca. Są oni przedstawicielami duchowej rodziny dziecka i reprezentują Kościół. W razie potrzeby mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i zasadach moralności chrześcijańskiej. Również chrzestni składają podczas liturgii wyznanie wiary i dlatego do tego zaszczytnego zadania nie można wybierać osób. które nie mogą uczynić tego szczerze.
 4. Ojciec chrzestny przygotowuje dla dziecka świecę chrzcielną, a matka chrzestna symboliczną białą szatę. Symbole te, będące zarazem pamiątką chrztu, chrzestni przynoszą do kościoła na liturgię chrztu.
 5. Liturgia chrztu dziecka powinna odbywać się zazwyczaj w niedzielę, w dniu, w którym Kościół wspomina Zmartwychwstanie Jezusa. Należy się dostosować do godziny wyznaczonej na udzielanie chrztu. W sytuacji choroby dziecka lub innej poważnej przyczyny mozliwy jest chrzest w sobotę lub w innym terminie.
 6. Akt chrztu dziecka spisuje się według danych zawartych w metryce Urzędu Stanu Cywilnego, której odpis należy przedstawić duszpasterzowi. Rodzice powinni wcześniej wybrać imiona dla swego dziecka, przynajmniej jedno. Piękną tradycją jest wybieranie imienia świętych lub błogosławionych, którzy stają się duchowymi patronami dziecka. Rodzice zaś świadczą w ten sposób o swojej świadomej przynależności do Kościoła.
 7. Przyjęcie, które rodzice urządzają dla chrzestnych, rodziny i przyjaciół na znak radości, że ich dziecko narodziło się w Chrystusie przez chrzest do życia wiecznego, ma mieć chrześcijański charakter. Niech wszyscy uczestnicy przyjęcia pamiętają, że wśród nich obecny jest Chrystus, który zamieszkał przez Ducha Świętego w nowo ochrzczonym dziecku.
 8. Aby chrzest swego dziecka przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za Jego wielki dar i zjednoczyć się w uświęconym przez chrzest dzieckiem w miłości i łasce Chrystusa, rodzice, oczyszczeni w sakramencie pokuty, powinni przystąpić w dniu chrztu do Komunii Świętej – również chrzestni, członkowie rodziny i przyjaciele, biorący udział w uroczystości.
 9. Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, nauczyć je modlitwy, posyłać je na katechizację i przygotować do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia sakramentu bierzmowania.