ZAPYTANIE OFERTOWE

na

przebudowę alei procesyjnej wokół kościoła parafialnego w Krościenku Wyżnym związana z realizacją operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
Ul. Brzozowska 1
Tel. 13 431 50 15
e-mail: parafia.kroscienkowyzne@vp.pl

2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana

3. Tryb udzielenia zamówienia:
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo
– finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

4. Nazwa zamówienia:

Przebudowa alei procesyjnej wokół kościoła parafialnego w Krościenku Wyżnym związana z realizacją operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa alei procesyjnej wokół kościoła parafialnego w Krościenku Wyżnym związana z realizacją operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

Załącznik nr 6 do zapytania – Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 7 do zapytania – Przedmiar robót

Przedstawione w projekcie budowlanym rozwiązania odpowiadają przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego w szczególności dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Tam, gdzie na rysunkach, w Projekcie Budowlanym, Dokumentacji technicznej oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 – roboty budowlane
45113000-2 – roboty na placu budowy

6. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 15 lipiec 2019 r.
Do dnia 31 październik 2019 r.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. Warunki udziału i podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
c) zdolności technicznej lub zawodowej – tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu/ i/lub przebudowie i/lub budowie nawierzchni z kostki betonowej, o wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto.

Uwaga:
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej: jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego.

2) Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.

W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 2) powyżej Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

3) Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, który:

a) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
e) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
f) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
g) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. podstaw wykluczenia wg załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego.

4) Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy:
a) nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) nie wykażą braku podstaw wykluczenia,
c) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia.

5) Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak podstaw wykluczenia zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

9. Kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
1) Cena – 90 %
Sposób oceny:
Lp = Cn / Cb x 90% x 100
gdzie:
Lp – liczba punktów
Cn- najniższa cena wśród ofert
Cb – cena badanej oferty

Z tytułu kryterium ,,cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt.

2) Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 10%
W kryterium gwarancji punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– okres gwarancji jakości i rękojmi za wady- 60 miesięcy (minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wymagany od każdego wykonawcy) – 0 pkt
– okres gwarancji jakości i rękojmi za wady powyżej 60 miesięcy do 72 miesięcy – 5 pkt
– okres gwarancji jakości i rękojmi za wady powyżej 72 miesięcy – 10 pkt
Z tytułu kryterium ,,Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:

Ilość punktów = cena + deklarowany okres gwarancji i jakości i rękojmi za wady

2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny spełni wszystkie wymogi oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) Wypełniony formularz oferta stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3) Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy ( upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).
4) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

11. Opis sposobu obliczenia ceny.

1) Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2) Wykonawca w formularzu „OFERTY” stanowiącym załącznik Nr 1 do określi łączną cenę brutto za realizację przedmiotowego zamówienia.
3) Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji zamówienia, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
4) Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN.
5) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (treść oświadczenia znajduje się w Załączniku Nr 1).

12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
1) Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17 czerwca 2019 roku do godz. 14:00: Parafia pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym ul. Brzozowska 1,
38-422 Krościenko Wyżne. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
2) Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
3) UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

13. Forma składania ofert:
1) Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem
,,nie otwierać przed 17.06.2019 r. godz. 14:00” należy składać pod adresem: Parafia pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym ul. ul. Brzozowska 1, 38-422 Krościenko Wyżne. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty w następujący sposób:

2) Ofertę stanowi:
a) wypełniony druk „oferta” stanowiący załącznik nr 1 Zaproszenia;
b) wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale 10 Zaproszenia;
c) pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym
lub nieścieralnym atramentem, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
5) Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).

14. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą e-mail: (annpel@wp.pl), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą poczty elektronicznej – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoba do kontaktów: Anna Pelczar – Bożek tel. 535 277 500

15. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.

1) Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 8 zapytania.
2) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego;
b) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji;
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
d) została złożona przez podmiot:
– niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
– powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy

e) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

3) Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania bez wyboru żadnej z ofert.
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami
o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów,
7) Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.
8) Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, której istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

16. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Umowa zostanie zawarta z wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

17. Informacja dotycząca podwykonawców.
1) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.
2) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy
podwykonawstwo, a także projekt zmian umowy, do akceptacji Zamawiającego.
3) Pozostałe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w projekcie umowy.

18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać
z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

20. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

21. Pozostałe informacje.
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania.
2) W przypadku gdy cena lub koszt nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, jeżeli zostały złożone dwie lub więcej ofert i przedstawiają one taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, za najkorzystniejszą ofertę spośród takich ofert uznaje się ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
3) Beneficjent wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny lub kosztu w przypadku:
– o którym mowa w pkt 2, albo
– gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.

4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny lub kosztu wyższego niż w złożonych ofertach.
5) W przypadku niezłożenia oferty żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, Zamawiający kończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert:
– w całość, jeżeli nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych , albo
– w odniesieniu do tej części postępowania, co do której wybór wykonawcy nie był możliwy, jeżeli dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
7) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania oferty.
8) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
9) W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.
10) W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę (brak stawienia się Wykonawcy w terminie i o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy).
11) W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy zgodnie z warunkami przewidzianymi w projekcie umowy.

22. Wykaz załączników.

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty.
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym.
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 Projekt umowy.
Załącznik nr 6 Projekt budowlany
Załącznik nr 7 Przedmiar robót
Załącznik nr 8 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załącznik 1.
Zał. 1.1

Zał. 1.2

Załącznik 2.

Zał. 2

Załącznik 3. Zał. 3

Załącznik 4.

Zał. 4.1

Zał. 4.2

Załącznik 5.

Zał. 5.1 Zał. 5.2

Zał. 5.3

Zał. 5.4Zał. 5.5

Zał. 5.6Zał. 5.7Zał. 5.8Zał. 5.9

Załącznik 6.

Zał. 6.1Zał. 6.2Zał. 6.3Zał. 6.4Zał. 6.5Zał. 6.6

Załącznik 7.

Zał. 7.1 Zał. 7.2

Załącznik 8.

Zał. 8.1 Zał. 8.2