Sprawozdanie

z życia Parafii Krościenko Wyżne

Księże Arcybiskupie Adamie Metropolito Przemyski przybywasz do naszego kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym jako pasterz naszej Archidiecezji. Ten piękny kościół parafialny, gromadzi w niedziele i święta społeczność parafii. Na terenie parafii znajduje się jeszcze kaplica SS. Służebniczek w ich Domu Zakonnym w której sprawowana jest raz w miesiącu eucharystia oraz kaplica cmentarna.
Po objęciu funkcji proboszcza tej parafii, piec lat temu przychodzi mi zdać relacje z jej życia wiary, dokonań i problemów. Przez szereg lat posługę w tej parafii pełnił wraz z księżmi wikariuszami .śp. ks. prałat Jan Szpunar – który dwa lata temu odszedł do Pana. Przez te ostatnie pięć lat posługę w parafii pełnili ks. Grzegorz Czerwonka, ks. Piotr Porada, ks. Paweł Mendyk a obecnie wikariuszami są ks. Jakub Wielgos oraz ks. Krzysztof Zańko. Pomocą w duszpasterstwie, zwłaszcza w jednaniu ludzi z Bogiem w sakramencie pojednania służą nam również rodacy emeryci: ks. prałat Jan Marszałek i ks. kanonik Aleksander Glazar; od dwóch latach posługuje w naszej parafii na pomisyjnej emeryturze Ks. Prałat Krzysztof Pastuszak. To ogromna pomoc przy dużej parafii i licznie spowiadających się ludziach z parafii i okolicy, za co pragnę im dzisiaj podziękować. Swoją wdzięcznością obejmuję również Siostry Służebniczki, które nie tylko prowadzą wzorcowo Ochronkę, uczą w szkole religii ale również pracują dla parafii: w zakrystii i jako organistka. Dziękuje wszystkim które przez ostatnie lata posługiwały w naszej parafii.
Nie będę przedstawiał jakże bogatej historii naszej parafii sięgającej swymi początkami 1350 roku – starszej niż nasza Archidiecezja Przemyska – a jej dzieje ks. Arcybiskupie na pewno znasz dobrze z racji swoich zainteresowań historycznych. To co widzimy – piękno tej świątyni to efekt starania moich poprzedników i parafian, w tym szczególnie ks. prałata Jana – który poświecił tej parafii i kościołowi 25 lat swojej posługi kapłańskiej. W parafii naszej w ostatnim 5 letnim okresie od ostatniej wizytacji podejmowanych było szereg prac remontowych o których będą mówić ustępujący członkowie Rady Duszpasterskiej. Ostatnio nasz wysiłek finansowy skierowany jest na naprawę szkód wyrządzonych przez uderzenie pioruna, które sięgają kwoty około 75 tys zł. W zaistniałej sytuacji wzrosła bardzo ofiarność parafian i za ten dar serc w obecności ks. Abpa serdecznie dziękuje.
W naszym rozwoju duchowym opieramy się na tradycyjnym duszpasterstwie, otwierając się na potrzeby duchowe parafian o czym świadczą istniejące grupy duszpasterskie. Pragnę podkreślić że w ostatnim pięcioleciu powstała liczna Grupa Dzieci Bożych, powiększyło się znacznie grono ministrantów i lektorów , powstała Grupa Odnowy w Duchu Świętym i Chór parafialny.– wniosły one wiele ożywienia w nasze życie duchowe. Powstały również dwie róże różańcowe modlące się za dzieci. Chcemy szczególnie podzielić się radością Nowenny do Matki Bożej, czczonej u nas w XV wiecznym obrazie jako Pośredniczka Łask, oraz stuletnim obrazie MBNP -nowenny która co środę gromadzi bardzo wielu ludzi z całej parafii. Parafianie w tygodniu odmawiają przed msza św. różaniec ,bądź koronkę do Bożego Miłosierdzia, w niedziele śpiewają Godzinki. Od Roku Wiary gromadzimy się w każdą I niedzielę miesiąca na adoracji Najświętszego Sakramentu – który kończymy Apelem Jasnogórskim. Parafia Krościeńska – to parafia kapłańska, mamy stąd wiele powołań kapłańskich i kilka zakonnych.( 12 kapłanów i 4 siostry zakonne). Obecnie w seminarium jest dwóch kleryków kleryk Jakub Szafran na IV roku oraz kl. Grzegorz Liput na I roku w Seminarium Krakowskim. Omadlają te powołania członkowie Dzieła Pomocy Powołanym, Bractwa Celestyńskiego i różańcowe Margaretki. Liczna grupa wiernych podjęła również Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. oraz tworzy Łańcuch Apostolskiej Miłości. Cieszy również że coraz większa ilość osób z tzw. nowych osiedli powoli przekonuje się do naszej parafii. Sprawujemy również comiesięczna opiekę nad chorymi w naszej parafii, odwiedzając w pierwsze piątki miesiąca ponad 70 osób a w święta kilkanaście osób. Parafia współpracuję z czasopismem „Dębina”.
Istnieje również parafialna strona internetowa i duszpasterstwo młodych na Facceboku. To formy komunikacji, które ułatwiają kontakt z wiernymi. Parafia kultywuje również tradycje – zwłaszcza te religijne – organizowany jest Orszak Trzech Króli, w dniu odpustu parafialnego organizowana jest z Gminą uroczystość patriotyczna z okazji 11 listopada, którym towarzyszy św. Marcin na koniu, a w okresie Bożego Narodzenia organizowane są wieczory i przeglądy kolęd. Na terenie parafii istnieje Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Warto tutaj zauważyć ze uczniowie tej szkoły min. każdego 16 miesiąca animują Msze św. w naszym kościele. Nasz kult do św. Jana Pawła II wzrósł po tym gdy otrzymaliśmy relikwie Świętego Papieża w maju tego roku. To duchowe dziedzictwo, które on nam zostawił jest realizowane również w programie nauczania i wychowania naszej szkoły, jest wyzwaniem aby lepiej służyć Bogu i naszej ojczyźnie. Dwa lata temu podczas uroczystości odpustowych śp. ks. bp Kazimierz Ryczan wprowadził do naszego kościoła również relikwie św. Marcina – nabożeństwo do św. patrona gromadzi nas każdego 11 dnia miesiąca. Ten kult relikwii pogłębiamy i dzisiaj poprzez udostepnienie do kultu relikwii św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki).
Dobrze układa się współpraca parafii z Radą i Wójtem Gminy w Krościenku Wyżnym, Powiatem Krośnieńskim oraz Samorządem Województwa Podkarpackiego. To dzięki współpracy z Wojtem Gminy panem Janem Omachlem i radnymi powstał min. parking przykościelny i ul. Szkolna służąca dojazdowi do szkoły. Parafia współpracuję z wieloma organizacjami działającym w naszej miejscowości: nie ma chyba dziedzin życia w których ta współpraca nie jest podejmowana z pożytkiem dla wszystkich. Dlatego obecni są dzisiaj i strażacy z naszej OSP i Gminna Orkiestra Dęta, i członkowie Koła Emerytów i KGW. Wszyscy oni angażują się w życie religijne parafii uczestnicząc w uroczystościach religijnych, uświetniając je swoja obecnością i pomagając je zorganizować i przeprowadzić. Orkiestra jest zawszę na wszystkich świętach a strażacy nie tylko obecni są przez poczty sztandarowe czy kompanię reprezentacyjną ale również zabezpieczają wszystkie procesje i uroczystości.
Nie brakuje jednak i trosk. Podobnie jak w większości parafii również i u nas duża liczba młodych przebywa na emigracji zarobkowej, a stad wiele problemów: min. rozbite rodziny, dzieci wychowujące się same i młodzi bez perspektyw powrotu do Ojczyzny. Mamy świadomość że wielu jest na duchowych peryferiach wiary i parafii. Czasy w których żyjemy niosą nowe wyzwania w dziedzinie wiary- dlatego potrzebne jest większe zaangażowanie ludzi świeckich w życie Kościoła – tutaj nie można poprzestać na tym co jest, zadowolić się, także i my mamy tutaj wiele do zrobienia. Potrzeba zwłaszcza zaangażowania młodszych parafian w życie duszpasterskie i działalność grup parafialnych. Nie udało się powołać nowego 4 kręgu rodzin ani rozwinąć szerzej działalności Bractwa Trzeźwości – może dlatego że niemal wszystkie grupy samodzielnie promują tematykę trzeźwości, a może brakło determinacji.
Ufam, że zachęta Ks. Arcybiskupa, któremu bardzo leży na sercu zaangażowany laikat będzie zasiewem, który w tej dziedzinie zaangażowania młodzieży i młodych małżeństw w życie parafii przyniesie owoc i kolejne pokolenie parafian przejmie odpowiedzialność za życie duchowe i troskę o kościół parafialny.
Tak krótkie sprawozdanie nie jest w stanie przedstawić pełnego obrazu parafii.. To co się dokonuje w ludzkich sercach zwłaszcza poprzez spowiedź świętą, przyjmowane sakramenty, codzienną modlitwę w rodzinach, katechizację, rekolekcje parafialne i szkolne – pozostaje tajemnicą miedzy Bogiem a człowiekiem.
Dziękując Ci za przybycie do nas – jako następcę Apostołów proszę Cię abyś zaniósł przed Boży tron modlitwę za naszą wspólnotę parafialna i udzielił sakramentu bierzmowania zgromadzonej tutaj młodzieży zgromadzonej młodzieży udzielił sakramentu bierzmowania.

Ks. Wiesław Kałamarz – proboszcz